Izveštaj o praćenju javnih politika i analiza

 

Predmet izveštaja su zapažanja prilikom praćenja javnih politika i prikupljanja informacija.

 


Prostorni plan grada Sombora i generalni urbanistički plan (GUP) sadrže analizu efekata klimatskih promena i mere za prevenciju i otklanjanja uzroka koji izazivaju klimatske promene.

 

Prostorni i urbanistički plan  Grada Sombora u načelu prepoznaju oblast klimatskih promena,   u vidu preporuka za podizanje zaštitnog zelenila, prema Zakonu o planiranju i i zgradnji, Načela za uređenje i korišćenje prostora,  član 3; Planiranje , uređenje i korišćenje prostora zasniva se na sledećim načelima; tačka 6) prevencije tehničko-tehnoloških nesreća, zaštite od požara i eksplozija, zaštite od prirodnih nepogoda, otklanjanja uzroka koje izazivaju klimatske promene (Službeni glasnik RS, broj  132/2014).  Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu je sastavni deo dokumentacione osnove planskog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prostorni plan i  Generalni plan su dostupni na zvaničnoj stranici Grada. Sadrže tekstualni i grafički deo.

Prilikom pregleda Planova uočeno je da se u njima nalaze opšte preporuke (uslovi) o zastupljenosti zelenih površina u cilju sprečavanja negativnih klimatskih uticaja, preporuke  o izboru dendrološkog materijala, kao i identifikacija povšina-katastarskih  parcela koje su namenjene za podizanje novih zeleniih površina . 

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu u okviru PP i GP ne postoji .

U toku analize Planova generalne regulacije naseljenih mesta, koji se takođe nalaze na zvaničnoj stranici Grada, uočeno je da su većina PGR naseljenih mesta ( tačnije 12 od ukupno 15), novi planovi, iako na sajtu Grada stoji da se radi o izmenama plana.

Uočeno je i da pojedine katastarske parcele koje se navedene u PGR-kao pogodne za podizanje zelenih površina,  prilikom  provere na terenu, nisu dostupne  za predviđenu  namenu, a od predstavnika MZ su  nam dostavljene nove katastarske parcele koje su slobodne za podizanje zelenih površina a ne nalaze se u Planovima.

Nakon sagledavanja tih katastarskih parcela, zajedno sa predstavnicima JLS , pojavio se problem  iz razloga što se te k.parcele prema izvodu iz katastra vode kao poljoprivredno zemljište, koje se kao takvo ne može pošumljavati, a njegova prenamena je složena, sa nedostatkom tačne procedure i nadležnosti.

Kod predstavnika JLS postoji volja da se te prepreke reše, ali nemaju kapaciteta za to.

 

Strateška dokumenta grada Sombora (strategija održivog razvoja, strategija razvoja, lokalni ekološki akcioni plan, plan razvoja i sl.) sadrže analizu uticaja klimatskih promena, procenu ranjivosti, mere i aktivnosti za ublažavanje efekata i prilagođavanje na klimatske promene.


Strategija odrzivog razvoja grada Sombora 2014-2020.(izrađena integralna verzija 2015.god. revizija 2018.god.zbog usklađivanja sa strateškim i nacionalnim dokumentima) - dokument je istekao. Postojao je i Lokalni akcioni plan za oblasti zaštita životne sredine i energetske efikasnosti (2014-2016.). Strategija prepoznaje opasnosti od poplava, opasnosti od erozije, neadekvatno upravljanje prirodnim nepogodama (suše i poplave) i nerazvijen sistem za prilagođavanje na klimatske promene (SWOT analiza -oblast Zaštita životne sredine i energetska efikasnost) i nedostatak akcionih planova za sve oblasti životne sredine. Strategija sadrži informacije o klimatološkim i meteorološkim uslovima na teritoriji grada, opis prirode prirodnih nepogoda i prepoznaje potencijal biomase u cilju povećanja energetske efikasnosti. Određeni su prioriteti, ciljevi i mere za unapređenje kvaliteta životne sredine, razvoj zelene ekonomije, resursno efikasnog grada, očuvanje funkcija ekosistema, unapređenje sektorskih i institucionalnih kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti.

U razgovoru sa predstavnikom JLS došli smo do informacije da je u toku izrada nove Strategije održivog razvoja, sa rokom izrade do kraja 2021 godine.

Na zvaničnoj stranici Grada ne postoje informacije vezane za proces izrade nove Strategije održivog razvoja (odluka).


Grad Sombor je usvojio akcioni plan za adaptaciju na klimatske promene i procenu ranjivosti.

 Akcioni plan za oblasti zaštita životne sredine i energetska efikasnost 2014-2016, dokument se nalazi na zvaničnoj stranici Grada i istekao je.

Takođe, informacije vezane za Plan, dobili smo od predstavnika JLS, pošto ni  informacije za izradu ovog Plana nisu javno dostupne, tj ne nalaze se na zvaničnoj stranici Grada.

Prema njihovim rečima, u toku je izrada novog dokumenta, Program za zaštitu životne sredine 2022-2024, sa lokalnim akcionim planom 2022-2024., rok izrade do kraja maja 2022.( naziv plana nije još konačno definisan).


Grad Sombor ima usvojen plan zaštite i spasavanja, akte o proceni ugroženosti i rizika od katastrofa i akt o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite ,

Informacije vezane za  ovaj indikator nisu javno dostupne, izuzev obaveštenja u Službenom glasniku. Dostavljene informacije su dobijene od Štaba za vanredne situacije. Plan i procena dostavljeni su od strane Štaba za vanredne dokumentacije, dokumenti nisu izrađeni uz učešće javnosti. Dostavljeni su putem mejla.


Grad Sombor finansira projekte udruženja u oblasti borbe protiv klimatskih promena i jačanja javne svesti

Grad Sombor svake godine  finansira projekte u okviru lokalnih akcionih planova za decu i mlade, finansira delatnost udruzenja pcelara, ribolovaca, dobrovoljnih vatrogasnih društava, radio kluba  i udruženja ronioca. Grad dodatno finansira delatnost udruženja koja kroz civilnu zaštitu učestvuje u vanrednim situacijama u koordinaciji štaba za vanredne situacije. Informacije o sprovođenju ovih projekata su javno dostupna na zvaničnoj stranici Grada, kroz vesti i u vidu poziva na konkurse kao i objavljivanjem rezultata istih.

Grad Sombor organizuje edukativne aktivnosti i informiše javnost o efektima klimatskih promena

 JLS povremeno organizuje edukativne aktivnosti u oblasti klimatskih promena i povremeno se na sajtu grada objavljuju informacije koje mogu biti u vezi klimatskih promena - obaveštenja o opasnim vremenskim pojavama (grad, obilne kiše, suša, toplotni talas) i daje preporuke za sprečavanje posledica za građane i poljoprivrednike. Informacije o ovim aktivnostima se uglavnom isprate u vidu vesti na zvaničnoj stranici grada i putem medija.

 

Zaključak:

Grad Sombor nema planska ni strateška dokumenta kojima su obuhvaćene mere za zaštitu od klimatskih promena. One su indirektno obuhvaćene planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama ali ta dokumenta nisu javno dostupna i nisu doneta uz obaveštavanje i učešće javnosti. Na sajtu grada se objavljuju upozorenja i preporuke koje su u vezi sa prirodnim nepogodama. Grad Sombor ima intenzivnu saradnju sa udruženjima i finansira delatnosti udruženja koja su u sklopu civilne zaštite - Crveni krst, dobrovoljna vatrogasna društva, radio amateri, ronilačka udruženja. Grad kroz Lokalne akcione planove za decu i mlade finansira projekte organizacija civilnog društva koja se bave ekologijom i zaštitom životne sredine.

 

Izveštaj sačinile:

Dragana Korać,

obrada dokumenata

 i monitoring tabele i

Ljilja Davidov, menadžer projekta